Make your own free website on Tripod.com

242- İŞTİRAKLER

İşletmenin, doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak üzere edinildiği hisse senetleri veya ortaklık paylarının izlendiği hesaptır. İştirakler hesabı, bir ortaklıktaki en fazla % 50 oranında olan sermaye payları veya oy haklarının izlenmesinde kullanılır.

İştirak edilen ortaklıklarda iştirak ilişkisinden bahsedebilmek için sermaye payı dikkate alınmaksızın sahip olunan oy hakkı veya  yönetime katılma hakkının en az % 10 oranında bulunması gerekir.

 

İşleyişi:

İştirak için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda veya hisse senedi edinildiğinde hesaba borç, elden çıkarılmalarında alacak kaydedilir.

 

245- BAĞLI ORTAKLIKLAR

İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 oranından fazla sermaye ya da oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunun seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerin sermaye paylarının izlendiği hesaptır. Bağlı ortaklığın sahipliğinin belirlenmesinde yukarıdaki kıstaslardan , yönetim çoğunluğunu seçme hakkı, esas alınır.

 

İşleyişi:

Bağlı ortaklık için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda veya hisse senedi edinildiğinde hesaba borç, ortaklık paylarının elden çıkarılmasıyla alacak kaydedilir.

 

549- ÖZEL FONLAR

İşletmede bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar ile diğer maksatlarla ayrılan fonlar bu hesapta izlenir.

 

İşleyişi:

Kârdan ayrılan tutarlar bu hesaba alacak, mahsubundan borç kaydedilir.

 

522- M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI

İşletmenin aktifine kayıtlı maddi duran varlık kalemlerinin yeniden değerlemesinden oluşan değer artışlarının izlendiği hesaptır.

 

İşleyişi:

Yeniden değerleme net değer artış ilgili hesaplara karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. Bu tutarların sermayeye ilavesi veya başka bir amaçla kullanılması durumunda buhesaba borç kaydedilir.

 

MALİYET HESAPLARI

 

760- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

Mamulün stoklara verildiği ve hizmetin tamamlandığı andan itibaren bu mal ve hizmetlerin alıcılara teslimine kadar yapılan giderler bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonunda 761 kodlu hesapla karşılaştırılarak kapatılır.

 

761- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

Önceden belirlenmiş maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ile, fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda 760 kodlu hesabın borcuna kaydedilen giderler bu hesabın alacağı karşılığı “631-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ” hesabına devredilir. Dönem sonlarında 760 kodlu hesap ile karşılaştırılarak kapıtılır.

 

770- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

Bir işletmenin yönetim fonksiyonları, işletme politikasının tayini, organizasyon ve kadro kuruluşu, büro hizmetleri, kamu ilişkileri, güvenlik, hukuk işleri, personel işleri, kredi tahsilatını da kapsayan muhasebe ve mali işler servislerin giderleri bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap, 771 kodlu hesap ile karşılaştırılarak kapatılır.

 

771- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESAPLARI

Önceden belirlenmiş maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden belirlenmiş genel yönetim giderleri. Fiili maliyet döneminin uygulandığı durumlarda 770 kodlu hesaba borç kaydedilen giderleri, hesabın alacağı karşılığı “632- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI” na borç kaydedilir. Bu hesap dönem sonlarında 770 kodlu hesap ile karşılaştırılarak kapatılır.

 

780- FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI

İşletme faaliyetlerinin aksatmadan yürütülebilmesi amacıyla borçlanılan tutarlarla ilgili faiz, kur farkları, komisyon ve benzeri giderler bu hesaba borç kaydedilir.

 

781- FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI

Önceden belirlenmiş maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden belirlenmiş finansman giderleri ile fiili maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda 780 kodlu hesabın borcuna kaydedilen giderler bu hesabın alacağı karşılığında sonuç, hesaplarındaki “66-FİNANSMAN GİDERLERİ” grubunun ilgili hesabına borç kaydedilir.

 

791- İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ

İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim ve hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla çalıştırılan işçiler için tahakkuk ettirilen (esas işçilik, fazla mesai, üretim primleri, ikramiyeler, yıllık izin ücretleri, s.sigortaişveren primi, gece primi, hafta tatili ve genel tatil ücretleri, her türlü sosyal yardımlar ve işçilere ait diğer giderler gibi) her türlü tutarları kapsar.

 

793- DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER

İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim, pazarlama ve diğer hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler (elektrik, su, gaz, bakım ve onarım, haberleşme, nakliye ile diğer fayda hizmetler) için yapılan giderleri kapsar.

 

794- ÇEŞİTLİ GİDERLER

Yukarıda belirtilen giderler dışında, işletme faaliyetlerini sürdürmek için yapılması gerekli olan giderleri kapsar. Sigorta giderleri, kira giderleri, yolluk giderleri, dava, icra ve noter giderleri, iştirak payı ve aidat giderleri bu grupta yer alır.

 

795- VERGİ RESİM VE HARÇLAR

Mevzuat gereğince tahakkuk ettirilen gider niteliğindeki vergi, resim ve harçları kapsar.

 

796- AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI

Maddi ve maddi olmayan varlıklar ile, özel tükenmeye tabi varlıklar için ayrılan amortisman giderleri ile tükenme paylarını kapsar.

 

797- FİNANSMAN GİDERLERİ

İşletmenin gerek yatırım gerekse işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere yaptığı kısa veya uzu vadeli borçlanmaların faiz, komisyon ve kur farklarını kapsar.