Make your own free website on Tripod.com

İŞÇİ ÜCRET BORDROSU (VUK Md.238)

İşverenler her ödedikleri ücretler için (ücret bordrosu) tutmaya mecburdurlar. Ücret bordrosunda bulunması gereken bilgiler şunlardır.

 

a. Hizmet erbabının adı soyadı, ücretin alındığına dair imzası veya mührü,

b. Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası,

c. Birim ücreti (Aylık, haftalık gibi)

d. Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre,

e. Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı.

 

Bordronun hangi aya ait olduğu baş tarafında gösterilir. İşverenler ücret bordrolarını yukarıdaki esaslara uymak şartıyla diledikleri şekilde tanzim edebilirler.

 

Genel Bilgiler

Asgari ücret                                        : 139.950.000 (İşçi prim hesabında kullanılır)

SSK primine esas taban ücret           : 150.000.000 (İşveren prim hasabında kullanılır)

SSK işçi primi oranı                            : % 14

SSK İşveren prim oranı                      : % 19,5

(taban ücretten asgari ücreti çıkararak, kalan ücreti % 14 ile çarpılarak, işveren primine eklenecektir.)

Gelir vergisi oranı                               : % 15

İşçi İşsizlik Sigortası                           : % 2

İşveren İşsizlik Sigortası                    : % 3

(taban ücretten asgari ücreti çıkararak, kalan ücreti % 2 ile çarpılarak, işveren primine eklenecektir.)

Gelir Vergisi Matrahı                         : Brüt Ücret – (SSK işçi primi+Özel ind.+İşçi işsiz.Sig.)

Gelir Vergisi                                        : Gelir Vergisi Matrahı x % 15

Damga vergisi oranı                           : % 0,6

Özel indirim Aylık                             : 21.900.000

Özel indirim Günlük                         : 730.000

Net Ücret                                              : Brüt Ücret – (SSK İşçi Primi+Gelir Vergisi+Damga Vergisi+İşçi İşsiz. Sig.

SSK işçi primi (19.593.000)

SSK işveren primi (30.657.000)

İşçi işsizlik sigortası (2.799.000)

İşveren işsizlik sigortası (4.701.000)

Gelir Vergisi Matrahı (95.658.000)

Gelir Vergisi (14.348.700)

MUHTASAR BEYANNAME

 

Muhtasar (kısa) beyanname, iş verenler veya vergi tevkifatı (stopaj) yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur.

 

Vergi Tevkifatı (Kesintisi) Yapacak  Olanlar

Vergi tevkifatı yapacak gerçek ve tüzel kişiler aşağıdadır. (VUK Md. 94)

 

1.      1.      Kamu idare ve müesseseleri

2.      2.      İktisadi kamu müesseseleri

3.      3.      Benzeri kurumlar

4.      4.      Ticaret şirketleri

5.      5.      Dernekler, vakıflar, kooperatifler

 

Vergi Tevkifatı (Kesintisi) Yapacak  Gerçek Kişiler

 

1.      1.      Gerçek gelirini beyan etmek zorunda olan ticaret erbabı,

2.      2.      Gerçek gelirini beyan etmek zorunda olan serbest meslek erbabı,

3.      3.      Zirai kazançların, bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler.

 

Verilme Zamanı

Vergi kesintisi yapmaya mecbur olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ile bunlardan kesilen vergiler ertesi ayın 20nci günü akşamına kadar ödemenin yapıldığı vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

Çalıştırdıkları işçi sayısı 10’a kadar olan işletmeler beyannamelerini bağlı oldukları vergi dairesine bildirmek şartıyla her ay yerine üç ayda bir verebilirler.

Hiç işçi çalıştırmamaları halinde de üç ayda bir muhtasar beyanname vermeleri mümkündür. Bu aylar Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım’dır.

 

Bazı tevkifat (kesinti) oranları aşağıda belirtilmiştir.

 

            Ücret ödemeleri 2.000.000.000 TL’ye kadar % 15 Gelir Vergisi

            Serbest meslek ödemeleri (GVK. Md. 94/2a) % 20 Gelir Vergisi % 10 Fon

            Kira ödemeleri % 20 Gelir Vergisi, % 10 Fon

            Zirai mahsuller ödemeleri (GVK. Md.94/11b-i) % 2 Gelir Vergisi % 10 Fon

            Zirai mahsuller ödemeleri (GVK. Md.94/11b-1) % 1 Gelir Vergisi % 10 Fon

3 nüsha doldurulur, iki nüshası vergi dairesine verilir, bir nüshası işletmenin dosyasına konulur.