Make your own free website on Tripod.com

TÜRK TİCARET KANUNUNDAN KAYNAKLANAN BELGELER

A-    Kambiyo Senetleri :

1-      Çek : Bir Bankaya hitaben yazılan ve üzerinde belirtiler paranın ödenmesini gerektiren bir kambiyo senedidir.

Çek Emre yazılı bir senettir. Çek Hamile yazılı olarakta düzenlenebilir. Çeklerde vade yoktur. Fakat uygulamada vadeli çekler kullanılmaktadır. Budun için keşide tarihi yerine ödenecek tarih yazılır. Emre yazılı çekin devri Ciro ve Teslim ile gerçekleşir. Ciro Çekin arka yüzüne yapılır.

Ciro (Devir) iki şekilde olur.

1-      Tam Ciro : Lehine ciro yapılan kişinin belirttiği ciro şeklidir.

2-      Beyaz Ciro : Çekin Hamiline yazılı çek gibi dolaşmasını sağlar.

       Çekte ibraz aynı yerde 10 Gün, Başka yerde 1 Ay, Bir Kıtadan başka bir kıtada ödenecekse 3 Ay içinde çek    bankaya ibraz edilmelidir ve banka tarafından ödenmelidir.

Çekte Şekil Şartları :

1-      Çek Kelimesi

2-      Kayıtsız şartsız belli bir meğlağın ödeme emri.

3-      Ödeyecek kimsenin adı soyadı.

4-      Ödeme yeri

5-      Keşide tarihi ve yeri .

6-      Keşidecinin imzası

Çekte Üç Taraf Vardır.

1-      Muhatap ( Borçlu) = Banka

2-      Lehdar = Alacaklı

3-      Keşideci = Çeki düzenleyen kişi

(Her Ne kadar borçlu banka olsada banka alacaklıya parayı keşidecinin hesabından ödeyecektir.)

3-      Bono (Emre Muharrer Senet) : Bono, Muhatap (Borçlu) tarafından düzenlenip lehdara (Alacaklıya) verilen belli bir miktardaki bir paranın belli bir süre sonunda, kayıtsız ve şartsız ödeneceğini gösteren bir kambiyo senedidir. Bonada ciro çeklerde olduğu gibi yapılır. Bonolar %07.5 Damga Vergisine tabidir.

Bono’da Şekil Şartları :

1-      Bono veya Emre muharrer senet kelimesi.

2-      Kayıtsız ve şartsız ödeme vaadi.

3-      Vade

4-      Ödeme yeri

5-      Kime ve Kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadı.

6-      Senedin düzenlendiği gün ve yer.

7-      Bonoyu düzenleyenin imzası.

4-      Poliçe : Poliçe alacaklı tarafından borçlu üzerine düzenlenen belli bir paranın ödenmesini emreden bir kambiyo senet’idir. Poliçede ciro bonoda olduğu gibidir. %07.5 Damga Vergisine tabidir. Poliçede Üç taraf vardır. 1- Muhatap (Borçlu) 2- Lehdar (Alacaklı) 3- Keşideci ( Senedi Düzenleyen Kişi)

 

Poliçede Şekil Şartları:

1-      Poliçe Kelimesi.

2-      Belirli bir meblağın kayıtsız şartsız ödeme emri.

3-      Ödeyecek olan kimsinin adı ve soyadı.

4-      Vade

5-      Ödeme yeri

6-      Lehdar

7-      Keşide yeri ve tarihi

8-      Keşidecinin imzası.